zman יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
הוסף למועדפים יום ג', 20.2.2018, 17:10
חפש
..חיפוש לימודים לפי קטגוריות
הצג הכל הצג מוסדות לימודים הצג מסלולי לימודים הצג מילות חיפוש פופולאריות
קהילות יועצי לימודים ופורומים
|
משתחררים
|
תעסוקה
|
פורומים
|
סטודנטים
|
מלגות
|
הכוונה מקצועית
|
סיכויי קבלה
לימודים ראשי
|
ערוץ הבחינות
|
MBA בעולם
|
כתבות ומאמרים
|
וידאו
|
לימודים בחו''ל
|
חוגים
|
פסיכומטרי
|
בגרויות
מקצועות
בחר סוג לימודים
מכינות, בגרות ופסיכומטרי
לימודי תואר ראשון
לימודי תואר שני
הנדסאים
קורסים ולימודי תעודה
סדנאות, פנאי ורוח
לימודים בחו"ל
בחר קטגוריה
בחר תחום לימודים
בחר איזור לימודים
כל האזורים
באר שבע והדרום
גוש דן
הגליל והגולן
השרון
חיפה והסביבה
ירושלים וסביבותיה
מישור החוף והדרום
תל אביב
חיפוש לימודים
    1. חפש
פורומים לימודים

תקנון קבוצות הדיון ומשתמשי הפורומים

,םיתוריש עיצמו טנרטניאל הסינכ רעשכ שמשמ (רתאה וא םרוי :ןלהל) םידומילה ץורע םרוי רתא
.ל"וחבו לארשיב םיהובגו םיינוכית לעה םידומילה םוחתב םייגולונכט םינונגנמו תויצקילפא ,םישומיש ,םינכת
ןויעב הלא םיאנת ארק אנא .ןלהל םיטרופמה שומישה יאנתל ףופכ ,םימורופבו ןוידה תוצובקב שומישה
.םהב רומאל ךרושיאו ךתמכסה לע הדיעמ רתאב שומישה תליחת ןכש ,הדיפקבו
. (ןוידה תוצובק וא-ו םימורופה :ןלהל) ןוידה תוצובק לא הסינכה תא םג ללוכ רתאב שומישה

.םישנל םג דעוימ ןבומכ אוה םלוא דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב חסונמ הז ןונקתב רומאה .1
םינווגמ םיאשונבו םימוחתב תועד ןווגמ תעבהל הבחר המב תנתונ ןוידה תוצובקו םימורופה תכרעמ .2
םיפתושמ תונינעתה יחטש םיקלוחה ,ל"וחמו ץראה יבחרמ םישלוג ןיב יעצמא יתלב שגפמ םירשפאמו
.תוליהקו םימורופ ילהנמו םיצעויל םישלוג ןיב חותפ ןויד םירשפאמו
,םינוש םיגוסמ םיצבק ,תונומת ,תועדוה) םינכתה תא םהב םסרפלמ עונמ ךנה ,םלוא
:םיאבה (רחא עדימ לכו םיטסקט ,םירושיק
,ערה ןושל יאיצומ ,םיינעזג ,םימייאמ ,הטוב ינימ יפוא ילעב וא יפרגונרופ רמוח םיללוכה םינכת (א)
,רוביצה תושגרב םיעגופ ,םיקיזמ ,תויטרפב םיעגופ ,תויחרזא וא תוילילפ ,תוריבע עוציבל םידדועמ
םינכת לכ ןכו ,טרפב ןיטק לש ותומד ובו הבעות רבדו ,ללכב הבעות רבד לש םוסרפ םיווהמה םינכת
עדימ םיליכמה וא-ו ירחסמ יפוא ילעב םינכת (ב) ;קוחה לש יהשלכ הרפה םיווהמ רשא םירחא
םיליכמ רשא םינכת (ד) ;ךל תוכייש ןניא םהב ינחורה ןינקה תויוכז רשא םינכת (ג) ;והשלכ ימוסרפ
;אצמנ ךנה וב םורופל וא ןוידה תצובקל םיטנוולר םניא רשא םינכת (ה) ;אוהש גוס לכמ בשחמ יסוריו
.רתאב שומישה יאנת תא האר "םינכת" חנומה ןינעל
התעדל רשא םינכת םסרפל ברסל תיאשר (הרבחה :ןלהל) המעטמ ימ וא-ו מ"עב םידומיל םרוי.3
.תע לכב ולאכ םינכת קוחמל תיאשר איהו ,רתאב עוגפל םילולע וא-ו ל-נה םיאנתהמ ימ םירפמ
טנרטניאה ישמתשמ לכל םיפושח ויהי םימורופהו ןוידה תוצובקב םוסרפל רסומ התאש םינכתה :רוכז .4
.ןפוא הזיאבו ,ביגי ימ ,םינכתה תריסמ תובקעב לבקל לולע ךנה תובוגת וליא תעדל הלוכי הניא הרבחהו
ךל םרגתש האצות לכל וא ,ולא תובוגתל תוירחאב (ךמעטמ ימ יפלכ וא) ךיפלכ אשית אל הרבחה ,ןכ לע
.ל"נה תובוגתה תובקעב ךשוכרל וא
,ןתונמיהמ ,םנכות -םימורופהו ןוידה תוצובקב םיאצמנה םינכתל סחיב תוירחא לכב אשית אל הרבחה .5
שפנ תמגע ,ןדבא ,תוחונ יא ,קזנ לכל ןכו רתאב םישלוגה לש םיבשחמה לע םתעפשהו םתונימא ,םקויד
.ולא םינכתב שומיש לשב ישילש דצ לכל וא ךשוכרל ,ךל ומרגייש תופיקע וא תורישי ,תואצות ולאב אצויכו
הקחומב ומרגיש שפנ תמגוע וא קזנ לכל תוירחאב (ךמעטמ ימ יפלכ וא) ךיפלכ אשת אל הרבחה ןכ ומכ .6
.רתאב עוגפל םילולע וא-ו ל"נה םיאנתהמ הזיא םירפמ התעדל רשא םינכת
.םימורופבו ןוידה תוצובקב םימסרפתמה םינכתה םע רשקב תוריהז הנשמ גוהנל הצילממ הרבחה .7
.("וכו היגולוכיספ ,חוטיב ,םיאפור ,םינטפשמ) םיחמומ ידי לע ןתינה יעוצקמ עדימל עגונה לכב םירבדה םירומא טרפב
הרבחה ,ליעל רומאכ .הרקמו הרקמ לכ לש ויתודבועב יולתה תיעוצקמ הצע הווהמ וניא הז עדימ :רוכז
תטלחה םא והשלכ ישילש דצל וא ךל םרגהל תולולעש תופיקע וא תורישי ,תואצותלו ולא םינכתל תיארחא הניא
.ןהיתואצותו ךיתולועפל תידעלבהו האלמה תוירחא ךילע הלחו ולא םינכת סיסב לע לועפל
.ליעפ טנרטניא רתאל וליבויו ,םיניקת ויהי םימורופבו ןוידה תוצובקב ואצמיש םירושיקה יכ תבייחתמ הרבחה ןיא .8
,ינכדע וא אלמ ,ןמיהמ רתאה ןכות יכ תדמלמ הניא םימורופבו ןוידה תוצובקב םיוסמ רתאל רושיק לש ותואצמיה
,קזנ לכל תיארחא הניא הרבחה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .ךכל רשקב תוירחא לכב אשית אל הרבחהו
האצותכ ישילש דצ לכל וא ךשוכרל ,ךל ומרגיש םיפיקע וא םירישי ,תרחא העיגפ לכ וא שפנ תמגע ,ןדבא ,תוחונ-יא
,םימורופה וא ןוידה תוצובק תועצמאב עיגת םהילא םירתאב םיעיפומה םינכתהו עדימה לע תוכמתסה וא שומישמ
.רושיק תועצמאב תוברלו ,ןיפיקעב וא ןירשימב
היהת אלו ,הרבחה תטלחהל םאתהב (AS IS) אוהש תומכ שומישל ןתינ םימורופבו ןוידה תוצובקב שומישה .9
.וב םוסרפה ררועיש תובוגתה תוא ויתולבגמ ,שומישה תונוכת ןיגב הרבחה יפלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ ךל
.האלמהו תידעלבה ךתוירחא לע השעי ,םהב םיעצומה םיתורישבו םימורופבו ןוידה תוצובקב ,אופיא שומישה
םתונימזו והארמ ,והנבמ תא תעל תעמ תונשלו םימורופה תא וא/ו ןוידה תוצובק תא רוגסל תיאשר הרבחה .10
השירד וא העיבת ,הנעט לכ ךל היהת אל .שארמ ךכ לע ךל עידוהל ךרוצ אלל תאזו וב םינתינה םיתורישה לש
.ךכל רשקב הרבחה יפלכ
תוקספה אלל ורדסכ ןתניי ,ערפוי אל םימורופבו ןוידה תוצובקב ןתינה תורישהש תבייחתמ הניא הרבחה .11
הנכות ,הרמוחב םילשכ ,תולקת ,םילוקלק ,םיקזנ ,הרבחה יבשחמל תיקוח אל השיג ינפמ ןיסח היהי וא-ו תוערפהו
,קזנ לכל תיארחא אהת אל הרבחהו ,תרחא הביס לכמ עגפיי וא היקפסמ ימ וא הרבחה לצא תרושקתה יווקב וא
.ךכ בקע ךשוכרל וא ךל ומרגייש ב"ויכו שפנ תמגע ,ףיקע וא רישי
ךתוירחאב וניה םימורופבו ןוידה תוצובקב ךילא עגונה רסמ םוסרפ תובקעב עצוהש רשקל סחיב לבקתש הטלחה לכ .12
ךיתויפיצ תא ומלהי ויבגל רחא ןותנ לכו הז רסמל הנעיש ימ לש ויטרפ יכ תבייחתמ הניא הרבחה .דבלב האלמה
רשק תריצימ עבנתש האצות לכל תוירחאב אשית אל ,אופיא ,הרבחה .ךיתושירדו
. םימורופבו ןוידה תוצובקב םסרופש עדימב ותליחתש
.תורשב םירחא םישמתשמ םע ןווקמ חרואב בתכתהל ךל רשפאמ םימורופבו ןוידה תוצובקב ךל ןתינה תורישה .13
.ךתוא םינינעמהו ,ךליגלו ךל םימיאתמה החיש רדחו ןויד תצובקב רוחבל דפקה
םהש תומשב שומיש לע רוסיא לח .שמתשמ םש ךמצעל רוחבל שרדית החישה רדחל סנכיתש םעפ לכב .14
.םירחאה םישמתשמה תא תועטהל לולעש ןפואב ךדבלמ םירחא םיפוג וא םישנא לש ההזמה םיוניכ וא-ו אלמה םמש
רושיאב םיבייח םימורופבו ןוידה תוצובקב םינתינה םיתורישב שמתשהל םינינועמה 18 ליגל תחתמ םידלי .15
תופתתשהמ ענמיי ךדלי יכ דפקה - םהב םימסרפתמה םינכתל תיארחא הניא הרבחה :רוכז .יארחא רגובמ חוקיפבו
.הנש 18 לעמ םליג רשא םישמתשמל םידעוימה החיש רדחבו ןויד תצובקב
עייסל וא לדשל ,םייאל ,תיסהל ,ללקל ,דירטהלמ ענמיהל ךילע םימורופב וא/ו ןוידה תצובקב שומישה ךלהמב .16
שומישה וא ינחורה ןינקה תויוכזש רמוחב שמתשהל ,ירחסמ שומיש תושעל ,ןידה יפ לע תורוסא תולועפ עוציבל
.םירחאה םישמתשמב איהש ךרד לכב עוגפל וא ערה ןושל איצוהל ,הרבחה דבועל תוזחתהל ,ךל תוכייש ןניא ןהב
,המעטמ ימ וא/ו הרבחה םעטמ תוארוה לבקמ ךנה םורופב וא/ו ןוידה תוצובקב שומישה ךלהמבו הדימב .17
.םהיתוארוה יפ לע גוהנל ךילע
יאנתמ ימב דומעת אל םא החישה ירדחבו ןוידה תוצובקב השוע התאש שומישה תא קיספהל תיאשר הרבחה .18
.רתאב שומישה יאנתבו הז םכסה
םולשת ,חוור ןדבא ,דספה ,קזנ לכ ןיגב םמעטמ ימ וא היתוינמ ילעב ,הילהנמ ,הידבוע ,הרבחה תא הפשת התא .19
.הלא שומיש יאנת תרפה בקע - טפשמ תואצוהו ד"וע ט"כש הז ללכבו - םהל ומרגייש האצוה וא
םיאנתה תא םסרפת הרבחה .שארמ העדוה ךכ לע רוסמל ילב תעל תעמ ל"נה ןונקתה תא תונשל תיאשר הרבחה .20
.םמוסרפ היהי םפקות תליחתו םישדחה
שומישהו הז םכסהל עגונה ןינע לכל ידעלבה טופישה םוקמ .לארשי תנידמ יניד קרו ךא ולוחי הז םכסה לע .21
.ופי ביבא-לת רוזיאב םיכמסומה טפשמה יתבב וניה רתאב

.ויתוארוה יפ-לע גוהנל ימצע לע לבקמו ונכותל םיכסמ ,ל"נה ןונקתה תא יתארק יכ רשאמ ינא

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים